Bộ GD&ĐT vừa ban hành hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục đại học năm học 2021-2022. Theo đó, năm học này, các cơ sở giáo dục đại học sẽ tập trung thực hiện 9 nhiệm vụ cụ thể.

Nhiệm vụ thứ nhất, tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, thực hiện hiệu quả các biện pháp bảo đảm an toàn; tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm sức khỏe cho người học, giảng viên, cán bộ quản lý và người lao động; đồng thời xây dựng các giải pháp hỗ trợ; đẩy nhanh việc triển khai tiêm vaccine phòng Covid-19 cho người học, giảng viên, cán bộ, người lao động của cơ sở đào tạo.

Nhiệm vụ thứ hai, phát triển hệ thống giáo dục đại học và sư phạm; tập trung nguồn lực đầu tư các điều kiện đảm bảo chất lượng, triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; tích cực thúc đẩy việc thực hiện Nghị định số 116/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm. Gắn kết chặt chẽ giữa năng lực đào tạo, bồi dưỡng với yêu cầu về số lượng và chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục nhằm tiếp tục thực hiện đổi mới căn bản và toàn diện GD&ĐT, đáp ứng yêu cầu triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới.

Nhiệm vụ thứ ba, đẩy mạnh thực hiện tự chủ đại học thông qua rà soát, đánh giá việc triển khai thực hiện và áp dụng các quy định của pháp luật về tự chủ đại học; đẩy mạnh công tác phổ biến, quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành liên quan đến tự chủ đại học; tăng cường thực hiện trách nhiệm giải trình và công khai, minh bạch thông tin theo quy định; tổ chức đánh giá kết quả triển khai tự chủ đại học.

Nhiệm vụ thứ tư, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyển sinh, đào tạo và hỗ trợ sinh viên; tiếp tục hoàn thiện và triển khai thực hiện lộ trình đổi mới công tác tuyển sinh giai đoạn 2021-2025 gắn với đổi mới thi, xét công nhận tốt nghiệp THPT. Cơ sở đào tạo tổ chức tuyển sinh bảo đảm an toàn, hiệu quả, công bằng; đổi mới công tác tuyển sinh, đề án tuyển sinh, xác định phương thức, hình thức tuyển sinh cần phù hợp với thực tiễn, đảm bảo tính công khai, minh bạch theo quy định. Bên cạnh đó, xây dựng và triển khai kế hoạch năm học đảm bảo tính chủ động, linh hoạt; tăng cường đổi mới và ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý, tổ chức hoạt động đào tạo, dạy học và tự học.

Nhiệm vụ thứ năm, đẩy mạnh công tác bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục; triển khai có hiệu quả Đề án nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở GDĐH đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện GDĐT giai đoạn 2019-2030 để tăng cường nguồn lực đầu tư phát triển đội ngũ, đặc biệt là đội ngũ giảng viên cho các cơ sở đào tạo. Các cơ sở chú trọng thực hiện việc xây dựng, củng cố và phát triển hệ thống bảo đảm chất lượng giáo dục; tăng cường hợp tác quốc tế; đẩy mạnh kiểm định chất lượng giáo dục.

Nhiệm vụ thứ sáu, thúc đẩy nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế. Các đơn vị đẩy mạnh nghiên cứu khoa học gắn với đào tạo sau đại học, thúc đẩy công bố trên các tạp chí khoa học quốc tế uy tín; đẩy mạnh đăng ký sáng chế, giải pháp hữu ích; ưu tiên các nghiên cứu ứng dụng chuyển giao, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp; đầu tư phát triển các phòng thí nghiệm theo lĩnh vực ưu tiên…

Nhiệm vụ thứ bảy, chuyển đổi số mạnh mẽ trong giáo dục đại học; cần xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ chiến lược của mỗi cơ sở đào tạo, làm trụ cột cho chuyển đổi số quốc gia và hỗ trợ hệ thống giáo dục phổ thông thực hiện chuyển đổi số; nhanh chóng triển khai, nâng cao hiệu quả trong quản trị nhà trường, trong tuyển sinh và đào tạo, trong đổi mới dạy và học; tăng cường hợp tác, cùng xây dựng và chia sẻ sử dụng các nền tảng dữ liệu, học liệu, môi trường học tập số và hệ thống quản trị, quản lý nhà trường.

Nhiệm vụ thứ tám, nâng cao hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng và thanh tra, kiểm tra; xây dựng kế hoạch cụ thể và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua của ngành; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra; tích hợp và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong công tác thanh tra, kiểm tra phù hợp với tình hình hoạt động đào tạo trong bối cảnh dịch Covid- 19.

Nhiệm vụ thứ chín, tăng cường truyền thông giáo dục đại học; trong đó có biểu dương các tấm gương điển hình tiên tiến có nhiều đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập; tích cực tư vấn về ngành, nghề đào tạo của nhà trường; đặc biệt là các ngành có nhu cầu nhân lực cao; tăng cường phối hợp với các doanh nghiệp, các địa phương đẩy mạnh hoạt động truyền thông về nhu cầu nguồn nhân lực cho phát triển kinh tế – xã hội.

icon-call
Gọi cho SunUni...
icon-messenger
Chat ngay để nhận tư vấn